przejdź do treści
UE
dnia 07.11.2012 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Mirosławice stanowiących własność powiatu Gryfickiego

Starosta Powiatu Gryfickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych,  stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Mirosławice, gm. Trzebiatów dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00031714/5.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (zł)

1

114/2

7.8367

98.000,00

10.000,00

3.000,00

2

116/2

9.2946

117.000,00

12.000,00

4.000,00

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomości rolne częściowo zadrzewione i zakrzewione, położone 1000-1500 m na wschód od Mirosławic, w kompleksie działek rolnych. Przedmiotowe nieruchomości przylegają do kompleksu leśnego. Dostęp do drogi asfaltowej relacji Mirosławice-Lewice poprzez drogę gruntową - ok. 250 m.

 

Warunki zagospodarowania:

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów, dla przedmiotowych działek – tereny rolne.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 22 listopada 2012 r. w godz. od 1400 do 1430.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia  7 grudnia 2012 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2012 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do przedłożenia do umowy notarialnej zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Starosta Gryficki będzie miał prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie nabywcy zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej                           w ustalonym terminie.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Starosta Gryficki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA