przejdź do treści
UE
dnia 05.05.2021 roku

Zapytanie ofertowe - remont kotłowni DOM DLA DZIECKA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

 

I. Zamawiający: Powiat Gryficki

Adres do korespondencji: ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice, tel./ faks 91 3842407

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu kotłowni gazowej w budynku „DOM DLA DZIECKA” w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 30

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1.       Specyfika głównych wymagań.

a)    remont przeprowadzić zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym : Remont kotłowni” budynek „Dom dla Dzieci” w Gryficach ul. Trzygłowska 30

b)    po wykonaniu czynności z pkt a-f uzyskać protokół potwierdzający prawidłowo wykonaną umowę,

c)     złożyć fakturę/rachunek za wykonane zadanie.

2.       Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV – 45000000-7.

3.       Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

4.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do ofert:

1.       Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) kosztorys szczegółowy ofrtowy wykonany na podstwie dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego remontu kotłowni oraz wizji lokalnej

2.       Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: ewa.korczynska@gryfice.pl lub magdalena.krupa@gryfice.pl

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.       Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Magdalena Krupa.

2.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.00.

VI. Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy

VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

O wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będzie najniższa cena o wadze 100.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1.       Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową ryczałtową brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia,

2.       Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.       Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.       Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Miejsce składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gryficach Wydział Nieruchomości i Inwestycji, ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „remont kotłowni – budynek „DOM dla Dzieci” – nie otwierać przed 10.05.2021 r. do godz. 1300”, w terminie do dnia 10 maja 2021 r. do godz. 1300

X. Informacje o formalnościach.

1.       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania, przez przesłanie informacji e-mailem.

2.       Zamawiający zawrze umowę (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.       Do przeprowadzanego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.       Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Załączniki:

1. Formularz cenowo – ofertowy

2. Projekt umowy.

3. Rzuty i schematy

4. Projekt budowlany

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA