przejdź do treści
UE
dnia 06.03.2013 roku

Ogłoszenie o najmie nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA  NAJEM  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ  SKARBU  PAŃSTWA.

 

Nieruchomość gruntowa położona nad morzem w Rewalu przy ul. Klifowej, o pow. 30 m2 stanowiąca cześć działki nr 585/6 o pow. całkowitej 55206 m2, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rewal 1, gm. Rewal, przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej. Nieruchomość położona jest na terenie pasa technicznego wybrzeża  morskiego.

 

Warunki zagospodarowania

Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: strefa gospodarki leśnej – ograniczenia wynikające z funkcji ochronnej.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu netto wynosi                    5.000,00 zł

Wadium wynosi                                                                                                    500,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi                                                                         200,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny rocznego czynszu najmu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

 

Okres najmu – 5 lata.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł,  które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach Nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice w terminie do dnia 05 kwietnia 2013 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku  Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 09 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok. 315) o godz. 13.00.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona  i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa najmu może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Warunkiem podpisania umowy dla najemcy będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie gotówki, hipoteki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty rocznego czynszu najmu, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych wpłat należnych z tytułu umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych, na czas trwania umowy.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym miejscu i czasie.

Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, (pok. nr 15), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej www.gryfice.pl.

 

Do pobrania:

- umowa najmu

- mapa

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA