przejdź do treści
UE
dnia 20.02.2014 roku

Ogłoszenie o najmie nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 54 m2, położona nad morzem w obrębie Mrzeżyno 1, gmina Trzebiatów, oznaczona numerem działki 10/6 o  pow. 1457 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi KW nr SZ1G/00041979/3, przeznaczona na działalność rekreacyjną z możliwością prowadzenia drobnej działalności handlowo-usługowej i gastronomicznej. Nieruchomość położona jest na terenie pasa technicznego wybrzeża  morskiego.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: LP.04 – tereny zieleni leśnej o funkcji ochronnej.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu (netto) – 47.000,00 zł

Wadium wynosi                                                                    –   5.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny rocznego czynszu najmu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

 

Okres najmu – 3 lata.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach Nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice w terminie do dnia 25 marca 2014 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok.315), o godz. 13.00.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona  i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa najmu może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Warunkiem podpisania umowy dla najemcy będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty rocznego czynszu najmu, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez najemcę wpłat należnych z umowy na czas trwania umowy.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym miejscu i czasie.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach przy ul. Dworcowej 23, (pok. 13) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej www.gryfice.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

 

Do pobrania:

- umowa najmu

- plan nieruchomości

- opinia Urzędu Morskiego

- warunki najmu

 

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA