przejdź do treści
UE
dnia 14.02.2018 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Chełmie Gryfickim stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Skarbu Państwa,

położonych w obrębie Chełm Gryficki,  gmina Trzebiatów,

dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00036937/9

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działek)

Powierzchnia

nieruchomości

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie działek ustalone
w decyzjach o warunkach zabudowy

1

374/22

750

16.980

2000

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i możliwością prowadzenia działalności gospodarczej – usługi nieuciążliwe. Wielkość powierzchni zabudowy 20%, wysokość budynku do 9 m npt.

2

374/23

750

16.980

2000

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, przylegającym do zachodnich granic miasta Trzebiatowa, poza terenami zasadniczej zabudowy, w obszarze nieużytków (zadolenia, zakrzaczenia, roślinność bagienna). Odległość od centrum miasta - ok. 1 km, od stadionu - 400 m, od Urzędu Miejskiego - ok. 950 m, od dworca PKP i PKS - 2 km. Działki nieuzbrojone, teren płaski, kształt regularny zbliżony do prostokąta.

Dostęp do  drogi publicznej  wojewódzkiej relacji Trzebiatów – Kamień Pomorski zapewniony będzie poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu w działce 374/25. W umowie sprzedaży nieruchomości, właściciel nieruchomości władnącej, zostanie obciążony obowiązkiem budowy i utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej oraz ponoszenia wszelkich innych nakładów na nieruchomość obciążoną służebnością, a potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej (obowiązek będzie w szczególności dotyczył budowy i utrzymania drogi dojazdowej).

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 26 lutego 2018 r. w godz. od 1200 do 1300po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 19 marca 2018 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

 

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości zbywanych

położonych w obrębie Chełm Gryficki,  gmina Trzebiatów,

dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi

księgę wieczystą nr SZ1G/00036937/9

stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działek)

Powierzchnia

nieruchomości

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie działek ustalone
w decyzjach o warunkach zabudowy

1

374/22

750

16.980

2000

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i możliwością prowadzenia działalności gospodarczej – usługi nieuciążliwe

2

374/23

750

16.980

2000

 

Mapa przedstawiająca teren objęty służebnością drogową przejazdu i przechodu zapewniającą dostęp do drogi publicznej  wojewódzkiej relacji Trzebiatów – Kamień Pomorski

 

 

 

 

 

Mapa ewidencyjna

Lokalizacja działek na mapie http://www.trzebiatow.e-mapa.net/

 

Do pobrania: 

- decyzje o warunkach zabudowy
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA