przejdź do treści
UE
dnia 06.05.2021 roku

Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego w hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena w Gryficach

 

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę lokalu użytkowego w hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena w Gryficach

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 1000

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium do dnia 8 czerwca 2021 r.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się na parterze w hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena, usytuowanej na nieruchomości oznaczonej nr działki 248/1, położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, w obrębie nr 5 miasta Gryfice, będącej własnością Powiatu Gryfickiego, KW nr SZ1G/00039224/9.

Opis lokalu – pokój nr 14, powierzchnia lokalu 18,29 m2, pomieszczenie z węzłem sanitarnym, na podłodze terakota, ściany gładź/tapeta, na oknach żaluzje, bez wyposażenia, media dostępne w czynszu. Węzeł sanitarny: ściany wykonane z płytek ceramicznych na całej wysokości, jedna miska ustępowa, jedna umywalka, dodatkowo lustro, dozownik mydła.

Okres dzierżawy – 1 rok, z możliwością przedłużenia do 3 lata.

Przeznaczenie – usługi nieuciążliwe, możliwość prowadzenia działalności w godzinach od 700 do 2200.

Nieruchomość nie jest obciążona, posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice znajduje się w strefie zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami, na terenie o symbolu UO – usługi oświaty. Dla przedmiotowej nieruchomości wydano decyzje o warunkach zabudowy.

 Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy (brutto) – 861,00 zł

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie stawkę miesięcznego czynszu dzierżawy. Termin uiszczania czynszu oraz nr konta określi umowa dzierżawy.

Stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku nieogłoszenia wskaźnika zmian cen nieruchomości, waloryzacja dokonywana będzie przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzacja czynszu następować będzie automatycznie i nie będzie wymagała powiadomienia Dzierżawcy ani zmiany umowy.

 Wadium – 140,00 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 8 czerwca 2021 r. wadium w formach wskazanych w § 4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 t.j. ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez Bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz zgodę na zawarcie umowy dzierżawy o załączonej treści.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 kwietnia 2021 r.

Okazanie lokalu możliwe po telefonicznym uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Sportu, Rekreacji i Promocji w Gryficach w Gryf Arenie, tel. 91 3843305.

Osoby dokonujące wpłaty wadium przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Warunkiem umowy dzierżawy będzie złożenie przez dzierżawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki w wysokości wylicytowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawy powiększonej o 10%, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez dzierżawcę wpłat należnych z umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości, jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych na czas trwania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wymaganej wysokości czynszu dzierżawy.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym miejscu i czasie.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37, w PODGiK w Gryficach przy ul. Dworcowej 23, w hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 35, oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407, natomiast w sprawie lokalu w PCSRiP w Gryficach (w Gryf Arenie), ul. Piłsudskiego 35, pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr 91 3843305.

 

Do pobrania:

umowa dzierżawy
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA