przejdź do treści
UE
dnia 16.01.2023 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Lp

Oznaczenie działki

 

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

w ha

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

(zł)

 

 

1

 

 

 

484

obręb Płoty 3 miasto Płoty

SZ1G/00040118/3

 

0,3403

Nieruchomość rolna niezabudowana stanowi część zabytkowego parku dworskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-281. Symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe) i W (grunty pod rowami). Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Sprzedaż nieruchomości jest uwarunkowana wymogami przedstawionymi w decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8.12.2022r.

Pierwszy przetarg odbył się 18.11.2022r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty ( Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.04.2016 r. ze zm.), wskazuje , że teren położony jest w kompleksie W1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

 

38 000 zł Cena zwolniona z podatku Vat

7 600 zł

2

473

obręb Płoty 3 miasto Płoty

SZ1G/00040118/3

 

0,4985

Nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe), R V (grunty orne) i W (grunty pod rowami).

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

 Pierwszy przetarg odbył się 18.11.2022r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty ( Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.04.2016 r. ze zm.), wskazuje, że teren położony jest w kompleksie W1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej

56 000 zł

Cena zwolniona z podatku Vat

11 200 zł

3

461/2

obręb Płoty 3 miasto Płoty

SZ1G/00009221/9

 

0,3084

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa . Symbol użytku Ps IV, Ps VI (pastwiska trwałe). Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 18.11.2022r.

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty ( Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.04.2016 r. ze zm.), wskazuje, że teren położony jest w kompleksie W1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

Dla nieruchomości ustalono Decyzją nr 50/Wz/2021 z dnia 30.12.2021 r. warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem wraz z budową studni oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Powierzchnia zabudowy do 40% terenu, wysokość budynków 2 kondygnacje ( parter + poddasze użytkowe).

102 090 zł

Cena zawiera 23% podatku Vat

20 418 zł

 

 

4

 

210

obręb Płoty 3

miasto Płoty

SZ1G/00040118/3

 

0,0018

Nieruchomość zabudowana garażem. Symbol użytku Bi ( inne tereny zabudowane ). Granice działki przebiegają po obrysie garażu.

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r.

 Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, ( Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.04.2016 r. ze zm.) wskazuje, że przedmiotowy teren znajduje się kompleksie: „usługi oświaty, sportu, turystyki, administracji, kultury”.

 

14 000 zł

Cena zwolniona z podatku Vat

2 800 zł

5

182/3 i 183/1

obręb Pniewo

Pniewo 36

gmina Płoty

SZ1G/00004571/2

0,2523

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w centrum wsi Pniewo, grunty orne klasy IVa. Nieruchomość położona przy głównej drodze przebiegającej przez miejscowość Pniewo. Na terenie rosną drzewa i krzewy .

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty ( Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.04.2016 r. ze zm.), wskazuje, że działki znajdują się na obszarze oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej z funkcją uzupełniającą.

45 000 zł

Cena zwolniona z podatku Vat

9 000 zł

6

 

1540

Obręb

 Trzebiatów 8

miasto Trzebiatów

SZ1G/00041984/1

 

0,5213

Nieruchomość rolna niezabudowana obejmująca łąki trwałe ŁIII i ŁIV i pastwiska trwałe PsIV. Teren położony między rzekami Regą i Młynówką.

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów ( Uchwała Nr XLVII/403/2018 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29.03.2018 r. ze zm.) wskazuje, że działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

 

 

13 000 zł

Cena zwolniona z podatku Vat

 

 

2 600 zł

7

 

1541

obręb

Trzebiatów 8

miasto Trzebiatów

SZ1G/00041984/1

 

 

0,3210

Nieruchomość rolna niezabudowana, obejmująca łąki trwałe ŁIII. Teren położony między rzekami Regą i Młynówką. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów (Uchwała Nr XLVII/403/2018 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29.03.2018 r. ze zm.) wskazuje, że działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

 

 

 

7 900 zł

Cena zwolniona z podatku Vat

 

 

1 580 zł

8

 

1548

obręb

Trzebiatów 8

miasto Trzebiatów

SZ1G/00041984/1

 

 

0,0654

Nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca nieużytki . Teren położony między rzekami Regą i Młynówką. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów ( Uchwała Nr XLVII/403/2018 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29.03.2018 r. ze zm.) wskazuje, że działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

 

 

3 000 zł

Cena zwolniona z podatku Vat

 

 

600 zł

9

135/2

obręb Borzęcin gmina Gryfice

SZ1G/00050228/0

 

0,1077

Nieruchomość rolna niezabudowana ( użytek RIVa), położona w centrum wsi z dostępem do drogi.

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice ( Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2002 r. ze zm.), ustala, że teren działki położony jest w obszarze określonym jako strefa wiejskiej zabudowy.

 

58 800 zł

Cena zwolniona z podatku Vat

11 760 zł

10

293

obręb Borzyszewo

 gmina Gryfice

SZ1G/000042922/6

 

0,2677

Nieruchomość niezabudowana na obrzeżach miasta Gryfice (użytek gruntowy N-nieużytki). Kształt działki zbliżony do trójkąta. Działka ma dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r.

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice ( Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2002 r. ze zm.) są to obszary rolne o gruntach wysokiej klasy bonitacyjnej.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gryfic 166/2021 warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego. Powierzchnia zabudowy do 9 %, wysokość budynku mieszkalnego do 9m, budynku gospodarczo-garażowego do 6 m.

109 000 Cena zawiera 23% podatku Vat

21 800 zł

 

Przetarg odbędzie się 24 marca 2023 r. o godz. 1200

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium do 20 marca 2023 r.

 

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 20 marca 2023 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 20 marca 2023r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

 

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. W stosunku do nieruchomości rolnych wymienionych w ogłoszeniu o powierzchni przekraczającej 3000m2, przysługuje prawo pierwokupu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Osoby nie będące rolnikami nie mogą nabywać nieruchomości rolnych, których powierzchnia przekroczy łącznie 1 ha, bez zgody wyrażonej w formie decyzji przez KOWR. Z nabywcą zostanie zawarta umowa warunkowa, a następnie umowa przenosząca własność. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umów notarialnych. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub 13 lub telefonicznie pod nr 91 38 424 07.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

Do pobrania:

- dodatkowe informacje

STAROSTA  GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA