przejdź do treści
UE
Wybierz:     Otwarte konkursy ofert     /     Organizacje pożytku publicznego     /     Informacje dodatkowe     /     Kontakt

Darmowy Program PIT dostarcza firma:
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Otwarte konkursy ofert


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w 2021 r.

Do pobrania:

- ogłoszenie

- formularz zgłoszeniowy


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r, zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w formie powierzania lub wsparcia realizacji zadania:

1. w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

oraz

2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia.

Poniżej zamieszczona została treść ogłoszenia wraz z obowiązującym wzorem oferty na realizację zadania publicznego.

Do pobrania:


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert pn. "Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego".

Do pobrania:

- ogłoszenie


Ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 

- informacja o wynikach

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na “Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej:

uchwała


Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na: "Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” przez organizacje pozarządowe.

Do pobrania:

- ogłoszenie konkursu

- formularz ofertowy

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 4


Ogłoszenie

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Do pobrania:

- ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

formularz zgłoszeniowy nabór kandydatów

 


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania, upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz  zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia w 2020 roku.

Do pobrania:

- ogłoszenie

 


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania, upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Do pobrania:

- Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w 2020 r.

Do pobrania:

- ogłoszenie

- formularz zgłoszeniowy


Informacja o wznowieniu otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje o wznowieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe w 2020 roku. Szczegóły dotyczące nowego terminu składania ofert oraz treść ogłoszenia znajdą Państwo w poniższych plikach.

Do pobrania:

- oferta na realizację zadania publicznego

informacja o wznowieniu otwartego konkursu ofert


Informacja o bezterminowym zawieszeniu otwartego konkursu ofert
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Zarząd Powiatu Gryfickiego podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie wspierania i upowszechnienia inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe w 2020.
O szczegółach oraz ponownej możliwości składania ofert będą Państwo informowani na bieżąco.


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 688 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Do pobrania:

- Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (2)

- Oferta realizacji zadania publicznego


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu gryfickiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Do pobrania:

- wyniki otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie
Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych i artystycznych w 2019 roku. 
Do pobrania:

- wyniki otwartego konkursu ofert


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gryficki w 2019 roku.
Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Formularz zgłoszeniowy

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 688 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych i artystycznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Do pobrania:

Wzór oferty na realizację zadania publicznego
Uchwała Zarządu Powiatu Gryfickiego


Ogłoszenie
Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych i artystycznych w 2019 roku.
Do pobrania:
- Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert „Partnerstwo dla Wolontariatu”

Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Celem Konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu jest wybór 16 Partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu.

Konkurs kierowany jest do:

· organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;

· osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

· spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 175 380 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od lipca 2019 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrani Partnerzy zorganizują aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 29.04.2019 do 20.05.2019 do godziny 14:00.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pod adresem poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Dokumenty konkursowe w tym regulamin są dostępne pod adresem:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/konkurs-partnerstwo-dla-wolontariatu-2/

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gryficki w 2019 roku.

Do pobrania: 

- Informacja o wynikach


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gryficki w 2019 roku.

Do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze kandydatów

Formularz zgłoszeniowy


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Gryfickiego działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych i artystycznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego
- Uchwała Nr 47.27.2019 Zarządu Powiatu w Gryficach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertOgłoszenie

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na realizację w 2017 roku zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie o unieważnieniu konkursuNabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gryficki w roku 2017.

Do pobrania:

- ogłoszenie naboru
Ogłoszenie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- uchwała zarządu
- wzór oferty


Ogłoszenie

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Gryfickiego.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie o wynikach


Ogłoszenie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- uchwała zarządu
- wzór oferty


Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie konkursu
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie uchwały Nr V/45/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2015 r., wybrano do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu ofertę: Stowarzyszenia "Gryf Arena" ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice.
Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Gryfickiego" wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia "Gryf Arena". Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej oraz wybrała ofertę. Wysokość środków publicznych przyznana na realizację zadania: 50.000,00 zł

 


Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

W dniach od 23 lutego do 02 marca br. z inicjatywy Zarządu Powiatu Gryfickiego, zgodnie z uchwałą NR IV/36/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone były konsultacje Programu Współpracy Powiatu Gryfickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były działające na terenie Powiatu Gryfickiego i miasta Gryfice organizacje pozarządowe. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz formularz, za pomocą którego można było zgłaszać uwagi i propozycje do Programu dostępne były na stronie internetowej Powiatu Gryfickiego: www.gryfice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, zamieszczonym pod adresem: http://spow.gryfice.ibip.pl/public/w zakładce "konsultacje społeczne" oraz można było przesłać na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Gryficach, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Propozycje i uwagi do projektu Programu można było zgłosić też w formie elektronicznej na adres: katarzyna.majewska@gryfice.pl

W wyznaczonym terminie konsultacji - do 02 marca br. nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag.

 


Otwarty konkurs ofert

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfickiego w zakresie rozwoju i upowrzechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie konkursu o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

- uchwała Zarządu Powiatu o ogłoszeniu konkursu

- wzór oferty na realizację zadania publicznego
Ogłoszenie

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póĹşn. zm.) Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na podstawie uchwały Nr 452/169/14 z dnia 17 kwietnia 2014 r., wybrano ofertę: Stowarzyszenia "Gryf Arena" ul. Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice.

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. "Upowszechnianie drużynowych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Gryfickiego" wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenia "Gryf Arena". Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej oraz zaopiniowała pozytywnie ofertę. Wysokość środków publicznych przyznana na realizację zadania: 60.000,00 zł


Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Sąsiady - Trzebiatowskie Spotkanie kultur"
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA